::::: วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ :::::

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มิถุนายน  2560
Vol. 1 No. 1 Jan - Jun 2017
ปก วารสารบัณฑิตวิทยาลัย
ส่วนหน้า
สารบัญ
  การพัฒนาวิชาชีพครู : นิวัฒน์ น้อยมณี, กัญภร เอี่ยมพญา
 
การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านคุณภาพชีวิตในการทำงาน ความผูกพันต่อองค์กร และพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ : ธันวนี ประกอบของ

 
กลยุทธ์การบริหารเงินงบประมาณด้วย ANUSIT Model : อนุศิษฐ์ คณะธรรม
 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของบริษัทที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม : รังสรรค์ ม่วงโสรส

 
การพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนกรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดฉะเชิงเทรา : ณัฐพล บัวเปลี่ยนสี, ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์, นิชชิชญา นราฐปนนท์

 
คุณลักษณะส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่ส่งผลต่อปัจจัยการตลาดและปัจจัยทางจิตวิทยา
ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมบูติค ในเขตกรุงเทพมหานคร :ทัชชญา สว่างจันทร์

 
การเสริมพลังอำนาจในการป้องกันโรคเบาหวานของผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานตำบลนาโพธิ์
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : ชัยณรงค์ ทรงทอง

Design by ::: GRADRRU :::