::::: เจ้าของ :::::
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
   
::::: ที่ปรึกษา :::::
  อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
  รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย
  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
   
::::: บรรณาธิการ :::::
  อาจารย์ ดร.วรพล แวงนอก
   
::::: กองบรรณาธิการ (ฝ่ายวิชาการ) :::::
  รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  รองศาสตราจารย์ ดร. สุคนธา คงศีล มหาวิทยาลัยมหิดล
  รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน มหาวิทยาลัยนเรศวร
  รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช โอบะ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย มหาวิทยาลัยบูรพา
  รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยากร หวังมหาพร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัตน์ อิมามี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
  รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา เขียวรักษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ปานจันทร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรไท ชั้วเจริญ มหาวิทยาลัยรามคำเเหง
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา มีสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ถิรวัฒน์ ตันทนิส มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูฆอรี ยีหมะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มีพร หาญชัยสุขสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  อาจารย์ ดร.สิงหา จันทร์ขาว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  อาจารย์ ดร.ณภัสวรรณ ธนาพงษ์อนันท์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  อาจารย์ ดร.ประภาพร มโนรัตน์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
  อาจารย์ ดร.ยศพล เหลืองโสมนภา วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
  อาจารย์ ดร.อุไร จเรประพาฬ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  อาจารย์ ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.เกียรติชัย สายตาคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
      
::::: คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองบทความ (Peer Review) :::::
  » กลุ่มสาธารณสุขศาสตร์   
    รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
    รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัตน์ อิมามี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
    รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
    รองศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา คงศีล มหาวิทยาลัยมหิดล 
    รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน มหาวิทยาลัยนเรศวร 
    รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช โอบะ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
    รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช สำราญจิตต์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย มหาวิทยาลัยบูรพา
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา เขียวรักษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ดียิ่ง  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนึงนิตย์ ชื่นค้า มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
    อาจารย์ ดร.ประภาพร มโนรัตน์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
    อาจารย์ ดร.วรพล แวงนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
    อาจารย์ ดร.อุไร จเรประพาฬ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    อาจารย์ ดร.ยศพล เหลืองโสมนภา วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
    อาจารย์ ดร.ดาราวรรณ รองเมือง วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
    อาจารย์ ดร.สุชีวรรณ ยอยรู้รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
    อาจารย์ ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  » กลุ่มบริหารธุรกิจและการจัดการ
    รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนวย ปาอ้าย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ปานจันทร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล วิริยะกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรไท ชั่วเจริญ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล มงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มีพร หาญชัยสุขสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
    อาจารย์ ดร.ณัฐพล บัวเปลี่ยนสี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
    อาจารย์ ดร.สินีนาถ เริ่มลาวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
  » กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
    รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยากร หวังมหาพร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูฆอรี ยีหมะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุพร สีม่วง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวุฒิ กลิ่นด้วง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
    อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.เกียรติชัย สายตาคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
    อาจารย์ ดร.เทพนคร ทาคง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
    อาจารย๋ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฎ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
    อาจารย์ ดร.กานต์ เสกขุนทด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
    อาจารย์ ดร.เกษมพัฒน์ พูลสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
  » กลุ่มศึกษาศาสตร์
    รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
    รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาภรณ์ บุญยงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญภร เอี่ยมพญา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา มีสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ เพชรสมบัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถิรวัฒน์ ตันทนิส มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    อาจารย์ ดร.สิงหา จันทร์ขาว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
    อาจารย์ ดร.ณภัสวรรณ  ธนาพงษ์อนันท์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
       
::::: กองบรรณาธิการ (ฝ่ายบริหาร) :::::
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญภร เอี่ยมพญา 
  อาจารย์อรชุมา หนูน้อย
  นางพรพรรณ ดอนพนัส
  นางสาวปณิตา คล้ายนิล
  นางสาวสายน้ำผึ้ง บุญมา
  นายสุเทพ เกิดปราง 
Design by ::: GRADRRU :::