::::: คำแนะนำในการส่งเรื่องเพื่อลงตีพิมพ์ ::::::

         วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีการคัดสรรเรื่องที่จะตีพิมพ์ในวารสารฯ กองบรรณาธิการยินดีจะรับบทความวิจัย และบทความวิชาการต่างๆ จากท่านที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกวารสารฯ ทั้งนี้ กองบรรณาธิการขอพิจารณาเรื่องที่จะลงตีพิมพ์และเพื่อความสะดวกในการพิจารณา จึงขอแนะนำการเขียนในการตีพิมพ์ต้นฉบับ ดังนี้

               1) บทความวิจัย (Research articles or Original article)  เป็นบทความที่ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นจากงานวิจัยของตนซึ่งเป็นผลมาจากการศึกษาวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ได้แก่ บทความวิจัยทางสังคมศาสตร์ รวมทั้งสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและจะเป็นประโยชน์กับวิชาชีพต่างๆ

               2) บทความวิชาการ (Academic article) เป็นบทความที่ผู้เขียนมุ่งนำเสนอเนื้อหาสาระเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียว ได้จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ และนำมากลั่นกรอง เรียบเรียงขึ้นโดยผู้เขียน

               3) บทความปริทัศน์ (Review article) เป็นบทความที่ผู้เขียนวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ เรื่อง/ประเด็นใดประเด็นหนึ่ง เพื่อนำเสนอแนวคิดใหม่ หรือองค์ความรู้ใหม่

::::: เงื่อนไขในการส่งเรื่องเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารอื่นๆ :::::

               1) เป็นเรื่องที่ไม่เคยลงตีพิมพ์หรือกำลังรอตีพิมพ์ในวารสารอื่นๆ

               2) ต้นฉบับ ทุกเรื่องจะต้องผ่านการประเมินหรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบเนื้อหา (Peer review) ถ้าได้รับคำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไข กองบรรณาธิการจะส่งเรื่องที่จะลงตีพิมพ์ที่ได้รับคำแนะนำให้ปรับปรุงแก้ไข หรือเพิ่มเติมไปยังเจ้าของต้นฉบับ (ผู้เขียน) ซึ่งเจ้าของต้นฉบับจะต้องส่งต้นฉบับที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วกลับคืนให้กับกองบรรณาธิการภายใน 2 สัปดาห์ กองบรรณาธิการจะตอบรับการตีพิมพ์ก็ต่อเมื่อต้นฉบับได้รับการแก้ไขจนครบถ้วนสมบูรณ์จากเจ้าของต้นฉบับแล้วเท่านั้น

               3) ให้ผู้เขียนส่งต้นฉบับมายังบรรณาธิการวารสารฯ ไม่เกินสองเดือนแรกของการตีพิมพ์แต่ละฉบับ (กุมภาพันธ์หรือสิงหาคม) เพื่อเรื่องที่จะลงตีพิมพ์จะได้รับการดำเนินการตามขั้นตอนการวินิจฉัย และพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารต่อไป

               4) ต้นฉบับที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ ต้องเป็นไปตามข้อกำหนด คำแนะนำในการตีพิมพ์ต้นฉบับ

               5) เรื่องที่ได้รับพิจารณาตีพิมพ์ ผู้เขียนจะได้รับวารสารฉบับที่ตีพิมพ์ จำนวน 2 ฉบับ

::::: การส่งบทความ :::::

         โปรดส่งต้นฉบับบทความที่ตรวจความถูกต้องของการใช้ภาษาตามหลักไวยากรณ์ โดยระบุรายละเอียดของผู้เขียนบทความทุกคน ส่งต้นฉบับ จำนวน 2 ชุด และแผ่น CD (กรุณาใช้ CD ใหม่) ร่วมกับส่งในรูปแบบ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมติดต่อที่

            กองบรรณาธิการ วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
            บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภักราชนครินทร์
            อาคารบัณฑิตศึกษา ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
            โทรศัพท์ (038) 500-000 ต่อ 6350, 6355 หรือ (038) 535-430 E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ::::: ข้อมูลสำหรับผู้เขียนบทความ :::::

» คู่มือการเขียนบทความ  >>เอกสาร<<

» จดหมายนำส่งเพื่อชำระค่าตีพิมพ์ผลงานวิชาการ  >>เอกสาร<<

» แบบฟอร์มส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสาร  >>เอกสาร<<

 

Design by ::: GRADRRU :::