::::: หลักการและเหตุผล ::::: 
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ISSN  : 1686 - 1507

         ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีนโยบายที่ชัดเจนด้านการพัฒนาการบริการและดำเนินงานซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านวิชาการ รวมทั้งขยายมุมมองของงานวิจัยและวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้มีความน่าเชื่อถือในระดับสากล และ
นำไปสู่ความเชื่อมั่นทางการศึกษาในระดับกลุ่มประเทศอาเซียนและระดับนานาชาติ

         บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ตระหนักถึงการพัฒนาด้านการบริการวิชาการ จึงได้จัดทำ “ วารสารบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 
” เพื่อเป็นช่องทางในการพัฒนาและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยสำหรับคณาจารย์ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ตลอดจนประชาชนผู้ที่สนใจภายนอกมหาวิทยาลัย 

::::: วัตถุประสงค์ :::::
             1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และบทความวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์
การพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ และสหวิทยาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของคณาจารย์ และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตลอดจนประชาชนผู้ที่สนใจภายนอกมหาวิทยาลัย

          2. เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และประสบการณ์การวิจัย ของคณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ตลอดจนประชาชนผู้ที่สนใจภายนอกมหาวิทยาลัย 
::::: กำหนดการเผยแพร่ :::::
 วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กำหนดออกเผยแพร่ราย 6 เดือน ปีละ 2 ฉบับ ดังนี้

      ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
      ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม
::::: การจัดพิมพ์ :::::
         จัดพิมพ์ครั้งละ 250 เล่ม

 

Design by ::: GRADRRU :::