::::: วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ :::::

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม  2560
Vol 1 No 2 Jul - Dec 2017
ปก วารสารบัณฑิตวิทยาลัย
ส่วนหน้า
สารบัญ
  ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา : พิกุล ม่วงเขาแดง พรทิพย์ คำชาย ปริญญา มีสุข
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศ
สำหรับใช้ในบ้านของผู้บริโภคในเขตอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก : ธนวัฒน์ วรศาล ปะราสี เอนก

 

ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ของผู้บริโภค
ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ : ธนวัฒน์ วรศาล ปะราสี เอนก

 

การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา :
พนิดา มากสมบัติ สุรัตน์ ไชยชมภู พงศ์เทพ จิระโร

 

ปัจจัยต่อการธำรงรักษาพนักงานให้คงอยู่กับโรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิงเชียงใหม่ :
กนิจษ์ฐา หาญตระกูล กมลทิพย์ คำใจ

 

การอนุรักษ์และเผยแพร่เพลงกล่อมลูกชาติพันธุ์ผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม
และท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ :วันทยา บัวทอง

 

การจัดการพิพิธภัณฑ์: กรณีศึกษาห้องประวัติศาสตร์ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดกาญจนบุรี
ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : ศิวะรัฐ คำนุ เศกสิทธิ์ ปักษี

 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ในอำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : สมเด็จ หริ่มเจริญ กานต์ เสกขุนทด

Design by ::: GRADRRU :::